Personuppgiftsbehandling hos Juridisk Tidskrift

Personuppgifter som behandlas och ändamålet med behandlingen


Juridisk Tidskrift (JT; formellt Stiftelsen Stockholms juridiska fakultets tidskrift) behandlar personuppgifter främst i samband med författarkontakter och inbjudningar till evenemang (framför allt JT-föreläsningen). Vidare behandlar JT personuppgifter avseende personer verksamma i tidskriftens styrelse och redaktionsråd, liksom avseende andra arvoderade uppdragstagare (t.ex. bokföringsansvarig).

Generellt sett är det fråga om personuppgifter som inte är att anse som känsliga: postadresser och e-postadresser, telefonnummer samt, personnummer avseende styrelseledamöter och personer som arvoderas. Kontaktuppgifter (till författare och inbjudna) sparas för framtida kommunikation.


Rättslig grund för behandlingen


De rättsliga grunderna för att behandla de olika personuppgifterna är följande.

Författare:                intresseavvägning

Inbjudna personer:    intresseavvägning

Redaktion:                avtal

Styrelsen:                 rättslig förpliktelse (jfr 10 kap. 2–3 §§ stiftelselagen, 1994:1220)

De personuppgifter som rör tidskriftens prenumeranter hanteras direkt av Jure (det förlag som producerar JT).


De registrerades rättigheter (bl.a. information, rätten till rättelse)


När personuppgifter samlas in eller inkommer hänvisas till denna information om JT:s behandling av personuppgifter som också finns återgiven på hemsidan.

Personuppgiftsansvarig: JT

Klagomöjligheter: Den som anser att uppgifter behandlas i strid med dataskyddsförordningen har möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.