Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen. Sedan några år tillbaka erbjuder vi även expertgranskning (peer review).

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Bidrag som godkänts för publicering i JT förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2022-23, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:
JT net 2022-23

Reformering av juristprogrammet – fokus på integration, progression och kritiskt tänkande

Ludvig Beckman, All makt åt folket: om en bortglömd idé, Fri Tanke 2021, 245 s.

Är det oskäligt att bedriva sin näringsverksamhet på ett försvarligt sätt? – F-skuldsanering under bedömningJT 2021-22 nr 4

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns senaste numret av JT tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Ur innehållet:

Expertgranskade artiklar (peer-review)
- Obehörig användning av e-legitimation och läran om misstagsbetalning av Marianne M. Rødvei Aagaard
- Lagstiftningsläran och anställningsskyddet. Något om att ändra en generalklausul tillika avvägningsnorm av Niklas Selberg

Artiklar
- Kan prejudikatkvaliteten förbättras? av Lars Heuman
- Föreskriftsgeneralitet enligt regeringsformen av Peter Melz
- Induktiva slutledningar i juridisk analys av Torben Spaak

Rättsfallskommentarer
- NJA 2021 s. 992 "De fem fastigheterna" – betydelsen av ordalydelse och rättslig koherens vid tolkning av testamente av Viola Boström
- NJA 2020 s. 951 "Badrummet i radhuset", Procentmetod vid felbedömning av bostadsrätt såld i befintligt skick – Metoden förbättrad! av Oskar Gentele
- NJA 2020 s. 1101 I och II "CSN:s återkrav (I-II)", Fordran i skuldsanering ändamålsenligt behandlad – Villkorade fordringar av Mikael Mellqvist
- NJA 2020 s. 832 "Skattefordran i VLT:s konkurs", Konkursprocess samt något om condictio indebiti av Mikael Mellqvist
- NJA 2021 s. 277 "Estrids hus", Andelsinkongruens och jordabalkens tillbehörsreglering av Jori Munukka

Skiljedomsrätt
- Verkställighet av utländska skiljedomar mot statsgäldenärer i ljuset av immunitetsspörsmålet. Ascom v. Kazakstan av Ylli Dautaj

Dessutom innehåller häftet ett flertal bokrecensioner samt debattartiklar.