Artiklar av Lars Pehrson

Nr 2 2012/13

Expertgranskad artikel

s. 381 Ersättningar till ledande befattningshavare i aktiebolag – några riktlinjer

 

Nr 3 2007/08

Rättsfall

s. 711 Rätten att erhålla ett vitesförbud mot fortsatt varumärkesintrång

 

Nr 4 2005/06

Rättsfall

s. 905 EG-domstolens första avgörande rörande insiderfrågor

 

Nr 3 2005/06

Rättsfall

s. 667 Högsta domstolen tolkar bestämmelserna om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist

 

Nr 1 2004/05

Rättsfall

s. 151 EG-domstolen modifierar principerna om parallellimport

 

Nr 4 2003/04

Rättsfall

s. 905 Parallellimport kan vara tillåten även om läkemedlets referensgodkännande har återkallats

 

Nr 3 1999/00

Recension

s. 698 Lars Holmqvist: Varumärkets särskiljningförmåga

 

Nr 2 1999/00

Rättsfall

s. 421 Chevy-målet – EG-domstolen tolkar anseendeskyddet i varumärkesdirektivet

s. 428 En balansräkning som har godkänts av en revisor skall vara riktig

 

Nr 4 1998/99

Rättsfall

s. 960 Marknadsdominerande företags rätt att prisdifferentiera

Recension

s. 1004 Krister Moberg: Moderbolags ansvar för dotterbolags skulder

 

Nr 2 1998/99

Rättsfall

s. 390 Möjligheten att åberopa annans varumärke vid marknadsföring av reparationer

 

Nr 4 1997/98

Rättsfall

s. 1169 I vilken mån får en aktieägare som har erhållit ett lån från ett aktiebolag räkna in värdet av sina aktier i långivaren vid bedömningen av om han är betalningsduglig för lånet och detta därför inte skall anses utgöra utdelning?

 

Nr 3 1997/98

Rättsfall

s. 834 Systembolaget

 

Nr 2 1997/98

Rättsfall

s. 488 Begränsad förprövning vid ändring av firmor?

 

Nr 1 1997/98

Rättsfall

s. 218 Bristtäckningsansvarets omfattning

 

Nr 3 1996/97

Rättsfall

s. 773 Omfattande ”citat” från en tidningsartikel utgjorde intrång i journalistens till sin arbetsgivare överlåtna upphovsrätt

 

Nr 2 1996/97

Rättsfall

s. 441 Strängt skadeståndsansvar för medlemsstaterna vid överträdelse av EG-rätten

 

Nr 1 1996/97

Rättsfall

s. 133 Omfattande ansvar för bolagsrevisorer

 

Nr 3 1995/96

Rättsfall

s. 820 Nettometoden

 

Nr 2 1995/96

Rättsfall

s. 425 Stränga krav på Konkurrensverket vid prövning av ansökningar om icke-ingripandebesked

Recension

s. 479 Adriaan Dorresteijn, Ina Kuiper & Geoffrey Morse: European Corporate Law, med svenskt förord av Carl Hemström

 

Nr 3 1994/95

Rättsfall

s. 503 Styrelseledamots lojalitetsplikt i konsultaktiebolag – vad är den värd?

 

Nr 1 1994/95

Artikel

s. 56 Exklusivitets- och områdesskyddsklausuler inom EU, EES och Sverige

Recension

s. 207 Jonathan Macey: Svensk aktiebolagsrätt i omvandling – en rättsekonomisk analys

 

Nr 3 1993/94

Rättsfall

s. 536 Inköpspremier kan utgöra bestickning

 

Nr 5 1992/93

Debatt

s. 969 Olovlig vinstutdelning än en gång

 

Nr 3 1992/93

Artikel

s. 417 Styrelsejäv

 

Nr 4 1991/92

Artikel

s. 626 EG-samarbetet och den svenska rättskälleläran

 

Nr 2 1991/92

Rättsfall

s. 318 Fondkommissionärs skyldighet att tillvarata kommittentens intresse

 

Nr 4 1990/91

Rättsfall

s. 674 Uteslutning av bolagsman ur handelsbolag

Debatt

s. 724 Det tilltänkta EES-avtalets legala status—Skall det inte bli någon verklig integration?

 

Nr 3 1990/91

Skiljedomsrätt

s. 491 Skiljedom angående fastställande av lösningsrätt till aktier m m

Recension

s. 510 Rolf Dotevall: Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör

 

Nr 2 1990/91

Rättsfall

s. 272 Två känneteckensrättsliga domar angående s k Kodakskydd

 

Nr 5 1989/90

Rättsfall

s. 660 Rabattmärken—tillåtna eller otillåtna?

 

Nr 4 1989/90

Rättsfall

s. 533 Bolagsmans ansvar för handelsbolags förpliktelser

 

Nr 2-3 1989/90

Rättsfall

s. 338 Ackord begränsar bolagsmans ansvar

Recension

s. 370 Claus Gulmann & Karsten Hagel-Sørensen: EF-ret

 

Nr 1 1989/90

Rättsfall

s. 109 Snävt skyddsomfång för fotografiska bilder