Artiklar av Staffan Vängby

Nr 3 2010/11

Recension

s. 765 Walin, Gösta och Lind, Göran, Kommentar till Ärvdabalken. Del I (1–17 kap.). Arv och Testamente, 6 uppl., Norstedts juridik, 2008, 580 s. samt Walin, Gösta och Lind, Göran, Kommentar till Ärvdabalken. Del II (18–25 kap.). Boutredning och arvskifte, försäkringar m.m., 5 uppl., Norstedts juridik, 2009, 475 s.

 

Nr 3 2006/07

Recension

s. 763 Margareta Brattström och Anna Singer under medverkan av Maarit Jänterä-Jareborg, Rätt arv. Fördelning av kvarlåtenskap, Iustus förlag, 2006, 246 s.

 

Nr 3 2003/04

Recension

s. 682 Anders Agell, Nordisk äktenskapsrätt, En jämförande studie av dansk, finsk, isländsk, norsk och svensk rätt med diskussion av reformbehov och harmoniseringsmöjligheter, Nord 2003:2, 515 s.

s. 682 Peter Lødrup, Nordisk arverett, En sammenlignende studie av dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk rett med drøftelser av harmoniseringsmuligheter og reformbehov, Nord 2003:3, 469 s.

 

Nr 3 1999/00

Recension

s. 704 Roberth Nordh: Talerätt i miljömål

 

Nr 1 1999/00

Recension

s. 197 Åke Malmström och Anders Agell: Civilrätt

Debatt

s. 248 Förhandsavgöranden från EG-domstolen – en replik till Jan-Mikael Bexhed

 

Nr 2 1998/99

Artikel

s. 363 Undantag från EG-rättens överhöghet

 

Nr 1 1998/99

Recension

s. 237 Staffan Westerlund: En hållbar rättsordning. Rättsvetenskapliga paradigm och tankevändor

 

Nr 4 1997/98

Recension

s. 1232 Charlotta Zetterberg: Miljörättslig kontroll av genteknik