Artiklar av Peter Westberg

Nr 4 2022/23

Recension

s. 992 Patrik Schöldström, Tvistemålsanalys – för praktiskt bruk, Jure Förlag 2022, 107 s.

 

Nr 2 2018/19

Artikel

s. 305 Hopklumpade anspråk i entreprenadtvister – Om processföringsupplägget ”global claim”

 

Nr 4 2013/14

Artikel

s. 811 Domare i egen sak – om jäv mot domare och nämndeman i svenska brottmål

 

Nr 2 2013/14

Artikel

s. 305 Vittne, sakkunnig eller upplysningsperson vid förundersökning i brottmålsprocessen

 

Nr 2 2011/12

Artikel

s. 355 Edition och informationsjakt på expertutlåtanden

 

Nr 1 2011/12

Artikel

s. 88 Passiv processföring och åberopsbördan vid överklagande

Rättsfall

s. 168 Parts förfoganderätt och domarens rättsanvändning

 

Nr 1 2005/06

Recension

s. 237 Kenneth Nordback, Interimistiska åtgärder i EG-rättsliga mål, Iustus Förlag, Uppsala 2005, 417 s.

 

Nr 4 2004/05

Rättsfall

s. 883 Bråttom att få kvarstad – inte bara en fråga om brådska

 

Nr 4 2003/04

Artikel

s. 859 Tolkning och verkställighet av en dom som bara stadfäster delar av en förlikningsuppgörelse

 

Nr 3 2003/04

Rättsfall

s. 660 Fair trial – inget för staten? Ett rättsfall om olagligt åtkommen bevisning och överskottsinformation

 

Nr 2 2000/01

Artikel

s. 348 Överraskande rättsbildning på grundval av handelsbruk eller allmänt tillämpade standardvillkor?

 

Nr 2 1998/99

Skiljedomsrätt

s. 398 Advokatuppdrag och processuell undersökningsbörda

 

Nr 3 1995/96

Artikel

s. 787 Formell diskriminering av part i rättegång

 

Nr 2 1995/96

Artikel

s. 381 Rättegångskostnadsansvar och riskfördelning – några anmärkningar om rättegångskostnadsfördelningen vid återkallelse av talan i dispositiva tvistemål

Debatt

s. 602 Befogat intresse och behov av rättshjälp

 

Nr 1 1995/96

Artikel

s. 74 Kasuistiska marginalanteckningar eller en sedvanerättslig arkipelag – några reflektioner över underrätternas normbildning i frågor om materiell processledning i tvistemål

 

Nr 4 1993/94

Rättsfall

s. 813 Alternativyrkande och rättskraft i civilprocessen

 

Nr 5 1992/93

Artikel

s. 878 Förklaringsbörda och knölargument i brottmål – den moderne domarens vapen i kampen mot brottsligheten

 

Nr 1 1992/93

Rättsfall

s. 155 Förfalskade inköpsnotor – kritiska funderingar kring ett HD-fall om bevisbördan i tvistemål

 

Nr 3 1991/92

Rättsfall

s. 495 Yrkanden med motprestationsvillkor och tvistemålsprövningens yttre ram (NJA 1991 s 173)

 

Nr 2 1990/91

Rättsfall

s. 291 Domstolens tolkning av åklagarens gärningsbeskrivning

 

Nr 5 1989/90

Artikel

s. 577 Säkerhetsåtgärd och utmätning av dold äganderätt

 

Nr 2-3 1989/90

Rättsfall

s. 347 Kvarstad och sabotagerisk (RB 15:2)