Artiklar av Ulf Bernitz

Nr 3 2021/22

Rättsfall

s. 674 Unionsrättsligt grundad talerätt i svensk domstol

 

Nr 4 2020/21

Artikel

s. 813 Skadeståndsansvar enligt unionsrätten

 

Nr 3 2017/18

Rättsfall

s. 662 Konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelser. För hur lång tid kan de vara tillåtna?

 

Nr 4 2016/17

Artikel

s. 789 Rättighetsstadgans genomslag i svensk rätt – Europarättslig lagprövning och lärdomar av Åkerberg Fransson

 

Nr 4 2015/16

Rättsfall

s. 883 Konkurrensrätt och skiljedom – var går gränserna för domstols prövning?

 

Nr 3 2015/16

Recension

s. 718 Michael Funke, Regulating a Controversy: Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971 (ak. avh.), Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Economic History 102, Uppsala univ. 2015, 345 s.

 

Nr 1 2015/16

Rättsfall

s. 160 Villkoren för telefonförsäljning, särskilt vid uppringning av mobiltelefoner

 

Nr 4 2014/15

Recension

s. 944 Konsumenttjänstlagen – räckvidd och betydelse. Reflexioner med utgångspunkt i två nyutgivna arbeten

 

Nr 3 2014/15

Artikel

s. 491 En tillbakablick över JT:s tillkomst och utveckling, Juridisk Tidskrift 25 år

 

Nr 2 2013/14

Rättsfall

s. 373 Marknadsföring och försäljning till underåriga över internet

 

Nr 1 2012/13

Rättsfall

s. 128 Ving-målet – om korrigering via EU-domstolen av ett olyckligt förarbetsuttalande om prisangivelser

 

Nr 3 2011/12

Rättsfall

s. 590 Tandvårdstjänster: kraven för införlivande av standardvillkor och analogisk tillämpning av konsumenttjänstlagen

 

Nr 4 2010/11

Artikel

s. 821 Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och unionsrättsligt

 

Nr 3 2010/11

Rättsfall

s. 701 Kraven för utdömande av marknadsrättsliga viten

 

Nr 3 2009/10

Artikel

s. 477 Europarättens genomslag i svensk rätt – var står vi idag?

 

Nr 3 2005/06

Rättsfall

s. 620 Skadeståndsansvar för otillbörligt ingripande i avtalsförhållande och medverkan till kontraktsbrott; HD utvidgar ansvaret för ren förmögenhetsskada

 

Nr 3 2003/04

Artikel

s. 503 En europeisk civillag? – Aktuell utveckling och svensk hållning

 

Nr 4 2001/02

Debatt

s. 955 HD och EG-domstolen – om vikten av förhandsavgöranden och HD-domar som inte bör ses som prejudikat

 

Nr 3 2000/01

Debatt

s. 698 Gemenskapsrätten och lagförarbeten

 

Nr 4 1999/00

Debatt

s. 964 Barsebäcksdomen i Regeringsrätten – borde förhandsavgörande av EG-domstolen ha begärts?

 

Nr 2 1999/00

Recension

s. 467 Bengt Domeij: Patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv

s. 495 Sveriges rikes lag. Lagbokskommentaren

 

Nr 3 1998/99

Recension

s. 722 Lilla Lagboken

 

Nr 3 1997/98

Recension

s. 873 Sveriges Lagar

 

Nr 2 1997/98

Rättsfall

s. 479 TV-reklam och räckvidden av svensk marknadsrätt

Debatt

s. 597 Indirekt tobaksreklam som grundlagsfråga

 

Nr 1 1997/98

Recension

s. 249 Birgitta Blom (red) m.fl.: Karnov. Svensk lagsamling med kommentarer. Volym 1-3

Notis

s. 303 Hedersdoktorer

 

Nr 3 1996/97

Rättsfall

s. 769 Pleniavgörande om retroaktiv lagstiftning

 

Nr 1 1995/96

Notis

s. 265 Hedersdoktorer 1995

 

Nr 5 1994/95

Artikel

s. 893 Indirekt tobaksreklam som juridiskt problem

 

Nr 2 1994/95

Artikel

s. 259 Europakonventionens införlivande med svensk rätt – en halvmesyr

 

Nr 1 1994/95

Recension

s. 199 Johan Coyet & Leif Gustafsson: Konkurrensrätten inom EU och EES. En handbok

 

Nr 4 1993/94

Rättsfall

s. 801 Nationell lagstiftning som handelshinder inom europarätten—ett steg tillbaka?

 

Nr 3 1993/94

Rättsfall

s. 540 Förväxlingsbart utnyttjande av kännetecken och marknadsföringskoncept?

Recension

s. 617 Hjalte Rasmussen: European Case Law. Summaries of Leading EC Court Cases

 

Nr 2 1993/94

Recension

s. 397 Olof Allgårdh, Johan Jacobsson & Sven Norberg: EG och EG-rätten. En läro- och handbok i EG-rätt; Sten Pålsson & Carl Michael Quitzow: EG-rätten. Ny rättskälla i Sverige; Claus Gulmann & Karsten Hagel-Sørensen: EF-ret. 2. udgave; Jørgen Molde, Claus Gulman

 

Nr 2 1992/93

Artikel

s. 235 Svensk lagstiftning och rättsvetenskap inför EG. Reflexioner i det aktuella läget

 

Nr 1 1992/93

Artikel

s. 44 Att översätta EG-rättsliga texter

 

Nr 3 1991/92

Recension

s. 526 Andrew Evans & Per Falk: Law and Integration. Sweden and the European Community

 

Nr 1 1991/92

Artikel

s. 29 Inför europeiseringen av svensk rätt

 

Nr 4 1990/91

Debatt

s. 727 Onödig grundlagsändring

 

Nr 3 1990/91

Rättsfall

s. 476 Plenidom om fördragskonform lagtolkning och patenterbarhet av uppfinningar som utnyttjar datorprogram

 

Nr 1 1990/91

Notis

s. 196 Hedersdoktorer

 

Nr 2-3 1989/90

Recension

s. 361 Ulf Göranson: Kolliderande standardavtal

Debatt

s. 396 Marknadsdomstolen och Langborgerdomen

 

Nr 1 1989/90

Notis

s. 1 Presentation av Juridisk Tidskrift

Artikel

s. 47 Sveriges EG-anknytning i rättsligt perspektiv