Artiklar av Sigvard Jarvin

Nr 2 2021/22

Skiljedomsrätt

s. 514 Flerstegsklausuler för att lösa affärstvister – utvecklingen i svenskt och internationellt skiljeförfarande

 

Nr 3 2015/16

Skiljedomsrätt

s. 709 Att göra Sverige konkurrenskraftigare som säte i internationella skiljeförfaranden

 

Nr 1 2013/14

Skiljedomsrätt

s. 174 I. Gary B. Born, International Arbitration: Law and Practice, Wolters Kluwer, Nederländerna, 2012, 480 s. II. Henri-Jacques Nougein och Romain Dupeyré, Règles et pratiques du droit français de l’arbitrage, Gazette du Palais och Lextenso éditions, 2012, Paris, 453 s.

 

Nr 2 2011/12

Skiljedomsrätt

s. 419 M. A. Fernandez-Ballesteros, David Arias (editors), Liber amicorum Bernardo Cremades, La Ley, grupo Walters Kluwer, Madrid, 2010, 1256 s.

 

Nr 1 2011/12

Skiljedomsrätt

s. 185 En granskning av den nya franska skiljeförfaranderätten med komparativa utblickar mot den svenska

 

Nr 1 2010/11

Skiljedomsrätt

s. 172 Kan frågan om ett skiljeavtal är bindande avgöras genom direkt tillämpning av en materiell regel utan att man först bestämmer tillämplig lag? Internationella skiljedomar och fransk rättspraxis visar vägen

 

Nr 3 2009/10

Skiljedomsrätt

s. 705 Kraven på domskäl i skiljedomar

 

Nr 4 2008/09

Skiljedomsrätt

s. 915 Om rätt för en part att få ett skiljedomsinstituts arvodesbeslut omprövat av domstol. Kommentar till Ulf Frankes och Marie Öhrströms artikel

 

Nr 1 2006/07

Skiljedomsrätt

s. 199 Engelska överhuset finner att skiljemäns felaktiga rättstillämpning inte utgör uppdragsöverskridande och fastställer den materiellt oriktiga skiljedomen

 

Nr 1 1996/97

Skiljedomsrätt

s. 149 Sekretess i svenska och internationella skiljeförfaranden

 

Nr 4 1991/92

Skiljedomsrätt

s. 716 Cour de Cassations avgörande i Ducto-målet -- grundkänning i dåligt utprickade multipartyfarvatten