Artiklar av Lars Heuman

Nr 3 2023/24

Skiljedomsrätt

s. 742 Delning av talan i skiljetvister och kontradiktionsargumentets betydelse för sakprövningen av yrkanden som avser samlade krav

 

Nr 2 2023/24

Skiljedomsrätt

s. 463 Skiljemäns behörighet att pröva tvister om tilläggsavtal. Relevanta regler och faktorer

 

Nr 4 2021/22

Artikel

s. 803 Kan prejudikatkvaliteten förbättras?

 

Nr 4 2020/21

Skiljedomsrätt

s. 971 Finns det ett förbud mot överraskande skiljedomar? Särskilt om skiljedomar som grundats på icke åberopade bevisfakta

 

Nr 3 2020/21

Artikel

s. 627 Konflikten mellan läran om de auktoritativa rättskällorna och principen om det bästa rättskällematerialet

 

Nr 1 2020/21

Artikel

s. 25 Metodutvecklingen inom doktrinen

Skiljedomsrätt

s. 222 Stockholm Arbitration Yearbook 2019

 

Nr 4 2018/19

Artikel

s. 757 Rättsverkningar av underförstådda uppfattningar och närliggande uttryck. Del II

 

Nr 3 2018/19

Artikel

s. 518 Rättsverkningar av underförstådda uppfattningar och närliggande uttryck

 

Nr 2 2018/19

Skiljedomsrätt

s. 416 Kan en skiljenämnds behörighet grundas på att svaranden aldrig hört av sig under förfarandet?

 

Nr 4 2017/18

Skiljedomsrätt

s. 899 Undantag från påståendedoktrinen och regeln att en skiljeklausul endast avser avtalet

 

Nr 2 2017/18

Artikel

s. 307 Stegvis och argumentationsvis uppbyggda prejudikat samt negativa rättsgrundsatser

 

Nr 4 2016/17

Skiljedomsrätt

s. 985 Vilken betydelse har prejudikat om domvilloklagan för bedömningen av klandermål rörande handläggningsfel? Del II

 

Nr 3 2016/17

Skiljedomsrätt

s. 729 Vilken betydelse har prejudikat om domvilloklagan för bedömningen av klandermål rörande handläggningsfel? Del I

 

Nr 1 2016/17

Skiljedomsrätt

s. 194 Hur bedöms svarandens invändningar vid tillämpning av påståendedoktrinen?

 

Nr 4 2015/16

Artikel

s. 757 Prejudikat som innehåller konkretiseringar av rekvisit eller rättsgrundsatser som består av tillräckliga eller nödvändiga betingelser

 

Nr 3 2015/16

Artikel

s. 505 Hur begränsas aktieägarmajoritetens processuella möjligheter att missbruka sin makt mot minoriteten?

 

Nr 3 2014/15

Artikel

s. 569 Språklig tolkning av juridiska texter

 

Nr 2 2014/15

Artikel

s. 295 Advokatsamfundets disciplinverksamhet: utredningsskyldighet, subjektiv tolkning av nämndbeslut och normbildning

Skiljedomsrätt

s. 439 Översyn av lagen om skiljeförfarande

 

Nr 2 2013/14

Skiljedomsrätt

s. 423 I vilken omfattning kan en part enligt LSF 5 § förlora rätten att åberopa ett skiljeavtal om han handlar i strid mot detta avtal?

 

Nr 1 2012/13

Skiljedomsrätt

s. 188 Kan handläggningstiden i klandermål förkortas?

 

Nr 4 2011/12

Skiljedomsrätt

s. 927 Åberopsskyldigheten för en part som vill protestera mot skiljemännens handläggning i syfte att förbehålla sig klanderrätt

 

Nr 3 2011/12

Skiljedomsrätt

s. 650 Bevisbördan för skiljeavtal och tolkningsresonemang som grund för skiljebundenhet

 

Nr 2 2011/12

Artikel

s. 336 Kan parter träffa avtal om hur civilrättsliga och processuella regler skall tillämpas?

 

Nr 4 2010/11

Skiljedomsrätt

s. 948 Svensk domsrätt på skiljedomsrättens område

 

Nr 3 2009/10

Artikel

s. 590 Ändringsdispens

 

Nr 2 2009/10

Skiljedomsrätt

s. 335 Vilken beviskravsbetydelse har separabilitetsprincipen, påståendedoktrinen och anknytningsdoktrinen för bedömningen av behörighetsfrågor inom skiljedomsrätten?

 

Nr 2 2008/09

Skiljedomsrätt

s. 374 Är konkursboet bundet av ett skiljeavtal som gäldenären ingått före konkursen?

 

Nr 4 2007/08

Artikel

s. 829 Bör reglerna om grupptalan ändras?

Rättsfall

s. 909 Skyldigheten enligt RB 17:3 att göra förnekanden och kontradiktoriska och konträra åberopanden

 

Nr 3 2007/08

Artikel

s. 585 Kravet på prövningstillstånd för att hovrätten skall bedöma ett tvistemål

 

Nr 4 2006/07

Artikel

s. 837 Avvägningsrekvisit och möjligheten för en domstol att avvisa en fastställelsetalan när käranden kan föra fullgörelsetalan?

 

Nr 3 2006/07

Artikel

s. 592 Prejudikattolkning av kortfattade domar och betalning som eftergift

 

Nr 2 2006/07

Skiljedomsrätt

s. 433 Är kraven på en begäran om skiljedomsprövning högt eller lågt ställda?

 

Nr 1 2006/07

Artikel

s. 57 Officialprövning eller åberopsskyldighet vid tillämpningen av preklusionsregler?

 

Nr 4 2005/06

Artikel

s. 768 Hjälpvetenskapernas betydelse för rättstillämpningen och rättsvetenskapen

 

Nr 3 2005/06

Artikel

s. 536 Är vaga och oklara gärningsbeskrivningar godtagbara enligt Europakonventionen?

 

Nr 1 2004/05

Artikel

s. 42 Domarens och åklagarens skyldighet att vara objektiva

 

Nr 3 2003/04

Rättsfall

s. 621 Kan parter få en förlikning stadfäst då denna omfattar frågor som är föremål för prövning i en annan rättegång?

 

Nr 2 2003/04

Rättsfall

s. 360 Kan en kärande ändra sin fullgörelsetalan till fastställelsetalan?

 

Nr 1 2003/04

Skiljedomsrätt

s. 146 Kan ett utomstående rättssubjekt träda in eller tvingas in i ett pågående skiljeförfarande?

Debatt

s. 246 Digitala förundersökningar och behovet av lagstiftning

 

Nr 3 2002/03

Artikel

s. 522 Fördjupning och vidsyn – En avtalsrättslig studie av några kreativitetsinstrument och argumentationsformer

Debatt

s. 735 Försvararens tillgång till digitala förundersökningar

 

Nr 3 2001/02

Skiljedomsrätt

s. 663 Förhandsbedömningar och skiljemannajäv

 

Nr 4 2000/01

Skiljedomsrätt

s. 956 Kan ett fullgörelseåläggande eller förbud meddelat av skiljemän vitessanktioneras?

 

Nr 3 2000/01

Skiljedomsrätt

s. 662 Tystnadsplikt och underlåtenhet att ställa säkerhet i skiljetvist

Debatt

s. 724 Den långsamma rättskipningens orsaker och skadeverkningar i dispositiva tvistemål

 

Nr 4 1999/00

Skiljedomsrätt

s. 912 Kan parter göra en förlikning exigibel genom att låta en skiljeman stadfästa den i en dom?

 

Nr 3 1999/00

Artikel

s. 559 I vilken mån bör rättens tolkningsverksamhet vara parts- eller domstolsvänlig?

 

Nr 1 1999/00

Rättsfall

s. 152 Editionsföreläggande avseende ADB-baserad information och proportionalitetsgrundsatsen

 

Nr 1 1998/99

Recension

s. 228 Ulf Lundqvist: Bevisförbud. En undersökning av möjligheterna att avvisa oegentligt åtkommen bevisning i brottmålsrättegång

 

Nr 3 1997/98

Rättsfall

s. 796 Skäligt ombudsarvode i tvistemål där klienten inte beviljats rättshjälp

 

Nr 2 1997/98

Skiljedomsrätt

s. 533 Singularsuccessor bunden av skiljeklausul enligt nytt HD-fall

 

Nr 1 1997/98

Skiljedomsrätt

s. 231 Skyldighet för part som beviljats kvarstad att påkalla skiljeförfarande inom den i RB 15:7 angivna fristen

 

Nr 2 1996/97

Skiljedomsrätt

s. 459 Delgivning av påkallelseskrift i skiljeförfarande

 

Nr 1 1996/97

Artikel

s. 21 Verkningar av medgivanden och vitsordanden som bygger på felaktiga förutsättningar

 

Nr 3 1995/96

Skiljedomsrätt

s. 849 Avgående skiljemans rätt till ersättning

 

Nr 2 1995/96

Rättsfall

s. 449 Editionssökandens moment 22 och yrkeshemligheter

 

Nr 5 1994/95

Rättsfall

s. 1026 Värdegränser, inflation och rättsbildning – en HD-dom rörande snatteri

 

Nr 4 1994/95

Rättsfall

s. 737 Föreligger obestånd då gäldenären kunnat betala sina skulder endast på grund av begångna brott?

 

Nr 1 1994/95

Rättsfall

s. 153 Absolut eller relativ vittnesplikt

 

Nr 4 1993/94

Rättsfall

s. 806 Ränta på ränta och obiter dicta

 

Nr 3 1993/94

Recension

s. 612 Bengt Lindell: Processuell preklusion av nya omständigheter eller bevis rörande saken

 

Nr 1 1993/94

Rättsfall

s. 202 Innebär Europakonventionen att vittnesattester inte får åberopas i den utsträckning som rättegångsbalken förutsätter?

 

Nr 5 1992/93

Rättsfall

s. 919 Bör rätten bedriva processledning innan den tillämpar en icke åberopad rättsregel?

Artikel

s. 926 Omfattar skiljedomens rättskraft i entreprenadtvister icke bedömda ersättningskrav?

 

Nr 3 1992/93

Rättsfall

s. 538 Fråntas utlänningar och invandrare rätten att försvara sig genom att de inte får förundersökningsprotokoll och domar översatta?

Debatt

s. 592 Eninstansförfarande i bötesmål. En välkommen besparingsreform eller en kapitulation för det rättsstatliga kravet på att oriktigt fällande domar måste undvikas?

 

Nr 2 1992/93

Artikel

s. 273 Kan aktieägare i ett konkursbolag åtkomma bolagets tvistiga tillgångar med förvaltarens medgivande?

 

Nr 1 1992/93

Recension

s. 193 Lennart Pålsson: Luganokonventionen

 

Nr 4 1991/92

Rättsfall

s. 706 Kan en part kringgå förbudet att åberopa ny bevisning i hovrätten genom att söka hjälp av en ordinär intervenient?

 

Nr 2 1991/92

Skiljedomsrätt

s. 327 Rättegångskostnadsfällan för käranden då han inleder process i strid mot en skiljeklausul

 

Nr 4 1990/91

Skiljedomsrätt

s. 692 Rättskraftsverkan av domstolsbeslut varigenom talan avvisats på grund av skiljedomsklausul. Doctrine of separability

 

Nr 2 1990/91

Skiljedomsrätt

s. 306 Skiljemäns rätt att avskriva mål

 

Nr 2-3 1989/90

Artikel

s. 233 Editionsförelägganden i civilprocesser och skiljetvister. Del II

Rättsfall

s. 355 Fristen för väckande av återvinningstalan enligt KL 4:19

 

Nr 1 1989/90

Artikel

s. 3 Editionsförelägganden i civilprocesser och skiljetvister. Del I