Artiklar av Wiweka Warnling-Nerep

Nr 2 2010/11

Rättsfall

s. 476 Hur tillämpas europarättsliga principer i våra myndigheter? En kommentar av en ny dom från Miljööverdomstolen

 

Nr 1 2009/10

Debatt

s. 233 RB:s regler om domarjäv i ljuset av Europakonventionen: Några kommentarer kring RÅ 2009 ref. 8

 

Nr 4 2008/09

Artikel

s. 835 Till frågan om legalitet och retroaktivitet i svensk rätt

 

Nr 2 2008/09

Recension

s. 392 Våra rättigheter V. Rättighetsperspektiv till minne av Gustaf Petrén, Rättsfonden 2007, 227 s.

 

Nr 4 2007/08

Rättsfall

s. 931 Skadeståndsgrundande fel av RegR att ej kommunicera ansökan om rättsprövning?

 

Nr 1 2007/08

Debatt

s. 255 Mobilmasters vara eller icke vara – en konflikt mellan motstående intressen

 

Nr 2 2006/07

Artikel

s. 384 Offentlig upphandling: myndighetsutövning eller inte & ett nytt område för kommunalt lag- och domstolstrots?

 

Nr 4 2004/05

Rättsfall

s. 873 Domstolsprövning av icke överklagbara beslut – en knivig fråga.

 

Nr 2 2004/05

Rättsfall

s. 440 Skyddet för utter och ävjepilört: Frågan om betydelsen av uppenbarhetsrekvisitet i rättsprövningslagen och av EG-rättens lojalitetsprincip

 

Nr 1 2004/05

Rättsfall

s. 170 Skadeståndstalan mot staten – en allt vanligare företeelse?

 

Nr 1 2003/04

Rättsfall

s. 133 Hemlig eller offentlig forskning om s.k. bokstavsbarn? Om talerätt i ärende om utlämnande av allmän handling

 

Nr 4 2002/03

Debatt

s. 991 När svenska alkoholrestriktioner möter europeiska dryckestraditioner

 

Nr 3 2000/01

Rättsfall

s. 654 Krav på omtegling i gult eller rött? Regeringsrätten upphäver regeringens beslut genom rättsprövning

 

Nr 3 1999/00

Recension

s. 714 Astrid Schlytter: Kön och juridik i socialt arbete. Tillämpningen av 3 § LVU på länsrättsnivå

 

Nr 2 1999/00

Debatt

s. 513 Kommunerna och småföretagaren: Davids kamp mot Goliat?

 

Nr 2 1998/99

Debatt

s. 510 Om gränsöverskridande forskning och utbildning

 

Nr 3 1997/98

Debatt

s. 904 Rättsprövning: ett möte mellan civilrätt och offentlig rätt samt tillika ett uttryck för rättsväsendets ”europeisering”

 

Nr 1 1997/98

Debatt

s. 286 ”Lex Barsebäck”: Kan vi lita på lagstiftaren och på lagrådet?

 

Nr 4 1996/97

Debatt

s. 1110 Barnpornografi – är det verkligen ett bruk av yttrandefrihet?

 

Nr 3 1996/97

Artikel

s. 745 Oförenliga uppdrag – en ny modell för lagstiftningsarbete?

 

Nr 2 1995/96

Debatt

s. 592 Skall kommunpolitiker bestraffas för kommunens bristfälliga resurser?

 

Nr 4 1993/94

Debatt

s. 945 Behövs sanktionsavgifter under 1990-talet? Tillika en kritisk granskning av Åklagarutredningens betänkande (SOU 1992:61)

 

Nr 1 1993/94

Recension

s. 242 Lena Marcusson: Mot en ny kommunalrätt—Om den rättsliga regleringen av kommunal verksamhet

 

Nr 5 1992/93

Debatt

s. 957 Är tilläggsavgiften vid olovligt byggande en “vinsteliminerande“ sanktionsavgift? Några refexioner över problemet att fördela obefintlig vinst och behovet av jämkning som en “säkerhetsventil“