Artiklar av Jan Kleineman

Nr 1 2018/19

Artikel

s. 23 Konstitutionell skadeståndsrätt – Framtidsvision eller demokratisk återvändsgränd?

 

Nr 3 2014/15

Artikel

s. 495 Från prejudikatinstans till lagstiftare? Högsta domstolens ökade aktivism, Juridisk Tidskrift 25 år

 

Nr 2 2009/10

Rättsfall

s. 309 Ersättningsgilla tredjemansskador – än en gång

 

Nr 3 2008/09

Artikel

s. 546 Europakonventionen och den svenska skadeståndsrättens utveckling

 

Nr 3 2002/03

Rättsfall

s. 646 ”Svarta pengar” i Högsta domstolen

 

Nr 3 2001/02

Rättsfall

s. 625 Om den befogade tillitens skadeståndsrättsliga relevans

 

Nr 4 2000/01

Rättsfall

s. 920 Arbetsgivarnas s.k. principalansvar – två nya avgöranden i HD

 

Nr 4 1997/98

Rättsfall

s. 1149 Om borgensmannens ansvar vid förändringar av gäldenärens förpliktelser

Skiljedomsrätt

s. 1183 Rätt till provision och skadestånd i exklusivavtal – en skiljedom om verkan av exklusivitet i ett provisionsavtal vid försäljning av reklamtid för visst televisionsbolags räkning

 

Nr 3 1997/98

Artikel

s. 707 Påföljder vid brott mot det s.k. aktiebolagsrättsliga låneförbudet – med särskilt beaktande av kreditgivaransvaret

Rättsfall

s. 808 Allmänna principer för ogiltighetspåföljdens inträdande

Skiljedomsrätt

s. 846 Borgensmannen och skiljeavtalet

Recension

s. 870 Patient- och läkemedelsförsäkringarna vid ett vägskäl. Vänbok till Carl E. Sturkell

 

Nr 1 1997/98

Rättsfall

s. 210 Fastighetsmäklarnas informationsskyldighet

 

Nr 4 1996/97

Rättsfall

s. 997 Vidgat rådgivaransvar?

 

Nr 2 1996/97

Rättsfall

s. 438 Förutsättningsläran tre steg tillbaka?

 

Nr 1 1995/96

Rättsfall

s. 101 Ideell skada eller förmögenhetsförlust – nytt synsätt under framväxt?

 

Nr 5 1994/95

Artikel

s. 936 De offentliga rättssubjektens avtalskompetens – offentligrättslig reglering med privaträttslig metod

Rättsfall

s. 1009 Försäkringsbolagens utredningskostnader som skadeståndsrättsligt metodproblem

Recension

s. 1084 Kurt Grönfors: Avtal och omförhandling

 

Nr 4 1994/95

Artikel

s. 621 Till frågan om rättsvetenskapen som omedelbart verkande rättskälla

Rättsfall

s. 702 Tekniska konsulters skadeståndsansvar för vilseledande information

Debatt

s. 856 Om skadestånd och ökad processbenägenhet

 

Nr 3 1994/95

Artikel

s. 430 Aktiebolagsrättsliga skyddsintressen och allmänna rättsgrundsatser om vindikation

Rättsfall

s. 510 Borgensmans rätt att kvittningsvis – mot borgenärs krav – få åberopa huvudgäldenärens påstådda skadeståndsanspråk

Recension

s. 569 Kristin Normann Aarum: Styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper

 

Nr 1 1994/95

Rättsfall

s. 141 Vad en domare bör veta – ett rättsfall om statens ansvar vid felaktig rättstillämpning

Recension

s. 189 Festskrift till Bertil Bengtsson

Debatt

s. 234 Sanktionsmedel mot vårdslösa banker och andra professionella kreditgivare

 

Nr 4 1993/94

Artikel

s. 718 Begreppsbildningen och den skadeståndsrättsliga analysen—en renässans för begreppsjurisprudensen?

Rättsfall

s. 789 Jämkning av skadestånd vid uppsåtlig brottslig gärning

Debatt

s. 881 Förutsättningsläran och jura novit curia

 

Nr 3 1993/94

Artikel

s. 433 Avtalsrättsliga formföreskrifter och allmänna skadeståndsrättsliga ansvarsprinciper

Rättsfall

s. 526 Denuntiation som obligationsrättsligt moment vid fullbordande av gåva avseende bostadsrätt

Skiljedomsrätt

s. 568 Skäliga och oskäliga villkor i avtal mellan näringsidkare—en skiljedom om kreditgivares rätt till riskfördelning

Recension

s. 621 Claes Sandgren (red): Utvecklingslinjer inom avtalsrätten

 

Nr 2 1993/94

Rättsfall

s. 360 “Dold äganderätt till fastighet [är] inte en äganderätt i vanlig mening ...“.

 

Nr 1 1993/94

Rättsfall

s. 172 Kreditgivaransvaret—professionsansvar under utveckling

 

Nr 5 1992/93

Artikel

s. 814 Skadeståndsansvar vid psykiska depressioner—HD ändrar sin praxis

 

Nr 3 1992/93

Rättsfall

s. 523 Avtalsbundenhet som avtalstolkningsproblem?

 

Nr 2 1992/93

Artikel

s. 289 Lender Liability—ett skadeståndsrättsligt perspektiv på 1990-talets finansiella kris

 

Nr 4 1991/92

Rättsfall

s. 660 Optionsavtal vid köp av bostadsrätt

 

Nr 1 1991/92

Artikel

s. 63 De offentliga rättssubjektens skadeståndsansvar -- offentligrättslig reglering med privaträttslig metod

Rättsfall

s. 125 Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar

 

Nr 4 1990/91

Rättsfall

s. 669 Fastighetsmäklarens ansvar vid förmedling av utländska objekt

 

Nr 5 1989/90

Rättsfall

s. 650 Ren förmögenhetsskada vid brott—det “klara“ ansvarsområdet?

 

Nr 4 1989/90

Rättsfall

s. 522 Förutsättningsläran två steg framåt och ett steg tillbaka

Recension

s. 558 John G Fleming: The American Tort Process

 

Nr 2-3 1989/90

Notis

s. 420 Förhandlingsspel—nytt inslag i juristutbildningen

 

Nr 1 1989/90

Notis

s. 1 Presentation av Juridisk Tidskrift

Rättsfall

s. 103 Jämkning av försäkringsavtal med stöd av 36 § avtalslagen