Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen. Sedan några år tillbaka erbjuder vi även expertgranskning (peer review).

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Bidrag som godkänts för publicering i JT förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2021-22, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:
JT net 2021-22

Hävning krävs trots svävarvillkor

Lojalitet och egenintresse inom avtalsrätten – några reflektioner med anledning av ”Omsättningsmålet”JT 2021-22 nr 2

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns senaste numret av JT tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Ur innehållet:

Expertgranskade artiklar (peer reviewed)
- Placeringar av förvarstagna utlänningar i kriminalvårdsanstalt, häkte och polisarrest. Del II, behandlingen av de placerade och processuella frågor av Simon Andersson
- Moving towards Green. Transition and Sustainability-linked Bonds av Kristina Forsbacka
- Nödvändighetskravet vid begränsningar av grundläggande rättigheter: något om tolkningen av RF 2:21 av Carl Lebeck
- Jämkning av familjerättsliga avtal med stöd av 36 § avtalslagen. Den oskäliga skifteslikviden av Tove Lindgren

Artiklar
- Närståendetransaktioner på aktiemarknaden av Sandra Broneus och Daniel Stattin
- Statligt stöd vid avveckling av konkursbo av Mattias Carlquist
- Unravelling equal pay – The EC’s pay transparency proposal in a Swedish context av Laura Carlson
- The Nail in the Coffin for the Obligation to Contract in insurance law av Yekta Keskin
- Barn och paternalism – obligatorisk vaccinering för barn som exempel av Kavot Zillén

Rättsfallskommentarer
- NJA 2021 s. 203 ”Arrendet på Orust”, Säljarens rätt att disponera över nyttjanderätter efter fastighetsöverlåtelseavtal men innan tillträde av Girion Blomdahl
- Tiotusenkronorsfrågan. En kommentar till EU-domstolens dom i C-30/19 Diskrimineringsombudsmannen mot Braathens av Sabina Hellborg
- NJA 2021 s. 286 ”Kroppskamerainspelningen”, Bevistillåtlighet och rättssäkerhet av Mikael Mellqvist

Skiljedomsrätt
- Flerstegsklausuler för att lösa affärstvister – utvecklingen i svenskt och internationellt skiljeförfarande av Sigvard Jarvin

Dessutom innehåller häftet ett flertal bokrecensioner samt debattartiklar.