Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen. Sedan några år tillbaka erbjuder vi även expertgranskning (peer review).

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Bidrag som godkänts för publicering i JT förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2023-24, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:
JT net 2023-24

Social trygghet och regleringskonkurrens inom EU – Olika metoder för att åstadkomma en socialt hållbar inre marknad
Maria Fritz

Kronofogdemyndighetens ansvar för felaktiga uppgifter vid exekutiv försäljning: Smyckets vikt
Stina Bratt

Hur man kan förstå prejudikat från Högsta domstolen
Svante O. Johansson, Petter Asp och Eric M. RunessonJT 2023-24 nr 3

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns senaste numret av JT tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Ur innehållet:

Expertgranskade artiklar
- The Regulation of Sustainable Finance in Sweden. A State-of-Art Overview av Kelly Chen
- Fastighetsmäklaren och marknadsvärdet – skyldigheter och ansvar av Ola Jingryd

Artiklar
- Bostadslägenheter som är måltavlor för kriminella gäng av Fredrik Banke
- Insiderinformation vid börsintroduktioner av Peter Bäärnhielm, Henrik Fritz och Magnus Schmauch
- Lojalitetsplikten och 36 § avtalslagen som instrument för krishantering av Boel Flodgren
- Enligt vilka principer bestäms ersättning enligt 15 § epizootilagen? Särskilt om ersättning för annat än döda djur av Marcus Radetzki
- Tolkning och utfyllning av avtal enligt CISG. En jämförelse med svensk avtalsrätt av Ola Svensson

Rättsfallskommentarer
- NJA 2023 s. 393 "Vapenattrappen", Till den gamla frågan om straffbarheten av otjänliga försök av Axel Holmgren
- NJA 2022 s. 945 "Den grekiska utevarodomen" Överlämnande för straffverkställighet och utevarodomar – följer HD EU-domstolens rättspraxis? av Annika Suominen

Skiljedomsrätt
- Delning av talan i skiljetvister och kontradiktionsargumentets betydelse för sakprövningen av yrkanden som avser samlade krav av Lars Heuman

Dessutom innehåller häftet ett flertal bokrecensioner samt debattartiklar.