Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen. Sedan några år tillbaka erbjuder vi även expertgranskning (peer review).

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Bidrag som godkänts för publicering i JT förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2022-23, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:
JT net 2022-23

Föravtal inför äktenskapsskillnad

Det skadeståndsrättsliga föräldraansvaret och dess samspel med skadeståndets funktioner

Joel Samuelsson, Svensk avtalsrätt: Fullmaktsläran, Iustus förlag 2023, 222 s.JT 2022-23 nr 3

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns senaste numret av JT tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Ur innehållet:

Expertgranskad artikel (peer-review)
- Äganderätt, målvaktsproblematik och exekutionsrättsliga utmaningar. Del 2 av Johan Sandstedt

Artiklar
- Aggressionsbrottet – myter, fakta och svensk lag av Henrik Carlborg
- Om branschyttranden till Högsta domstolen av Lars Edlund
- EU:s konkurrensrätt i förändring. Det nya vertikala gruppundantaget av Anders Fernlund
- Forensisk bevisning – om felkällor, nya tester och skyldigheten att bevara spår av Minna Gräns
- Försäkringskassans förvaltning av sjukförsäkringen under 2000-talet – i ett rättsstatsperspektiv av Lotta Vahlne Westerhäll

Rättsfallskommentarer
- NJA 2022 s. 23 "Arbetet i restaurangen", Straffbar exploatering i arbete? av Anna Sonnsjö Andersson
- HD:s dom den 28 december 2022 i mål T 7236-21 "Lägenheten på Sibyllegatan", När en andrahandshyresgäst i själva verket har ett förstahandskontrakt av Amelia Krzymowska och Antonia Krzymowska
- HD:s dom den 2 december 2022 i mål T 2076-21 "Sambons ombildade bostad", Ska en ombildad bostadsrätt ingå i bodelning mellan sambor? av Göran Lind
- NJA 2022 s. 311 "Den kinesiska investeringen", Betalning till anvisad betalningsmottagare ger inte betalaren en fordran på mottagaren utan bara på den som anvisat den av Patrik Schöldström
- NJA 2021 s. 1017 "Låneavtalet med Svea Ekonomi", Kriterierna för tillitsfullmakt av Alexander Unnersjö

Skiljedomsrätt
- Statligt rättsskipningsintresse i arbetsrättsliga skiljeförfaranden. Kan efterhandskontroll ersätta undantagen för skiljedomsmässighet? av Erik Sinander

Dessutom innehåller häftet ett flertal bokrecensioner samt debattartiklar.