Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen. Sedan några år tillbaka erbjuder vi även expertgranskning (peer review).

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Bidrag som godkänts för publicering i JT förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2021-22, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:
JT net 2021-22

Säljarens rätt att disponera över nyttjanderätter efter fastighetsöverlåtelseavtal men innan tillträde

Tiotusenkronorsfrågan - En kommentar till EU-domstolens dom i C-30/19 Diskrimineringsombudsmannen mot Braathens

Bevistillåtlighet och rättssäkerhetJT 2021-22 nr 1

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns senaste numret av JT tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Ur innehållet:

Expertgranskade artiklar (peer reviewed)
- Uppstallning av häst och jordabalkens hyresregler av Marianne M. Rødvei Aagaard
- Placering av förvarstagna utlänningar i kriminalvårdsanstalt, häkte och polisarrest. Del I, grunderna för placeringen av Simon Andersson
- Kasuistiska myndighetsföreskrifter som hinder för proportionalitet? Exemplet Försäkringskassans föreskrifter FKFS 2019:1 om försäkringsmedicinska utredningar av Lena Enqvist
- Associationsrättsliga principer och mänskliga rättigheter. Uteslutning ur ideell förening som är fackförening, arbetstagares föreningsrätt och fackföreningars oberoende av Niklas Selberg

Artiklar
- Rätt till försäkringsersättning för avbrott i näringsverksamhet på grund av covid-19-pandemin. En jämförelse av tolkningen av försäkringsavtal enligt engelsk och svensk rätt utifrån ett par aktuella fall av Boel Flodgren och Eva Lindell-Frantz
- Rikets säkerhet eller risk för tortyr? Om EKMR:s förbud mot refoulement är absolut vid allvarligt säkerhetshot av Ninke Liebert
- Skall frågan om fordrans uppkomst betraktas som en fråga? – Om Jonatan Schytzers avhandling avseende vissa frågor i insolvensrätten av Claes Martinson

Rättsfallskommentarer
- NJA 2018 s. 200 "Servitutet och grindarna", Omtolkning av officialservitut? av Amelia Krzymowska
- NJA 2020 s. 384 "Bostadsrätten i Brf Tallen", En bostadsrätt är lös egendom och dess ägare är dess ägare – NJA 2020 s. 384 av Mikael Mellqvist
- Svea hovrätts dom den 4 februari 2021 i mål nr B 12201-17 och B 12203-17, Teliamålet om korruption – vilka lärdomar och slutsatser kan dras? av Claes Sandgren
- AD 2020 nr 66, Finns det ett samband mellan fredspliktsreglerna och principerna om kollektivavtalskonkurrens? av Erik Sinander

Skiljedomsrätt
- Det glömda (eller gömda) partsperspektivet i rätten till ett fysiskt skiljeförfarande – förväntningar, perceptioner och högre (rätts)värden av Ylli Dautaj

Dessutom innehåller häftet ett flertal bokrecensioner samt debattartiklar.


JT-forum

Juridisk Tidskrifts debatt- och diskussionsforum är öppet för alla att läsa och för prenumeranter att skriva.

På forumet kan prenumeranter t.ex. kommentera artiklar i tidskriften eller göra fristående inlägg.

Klicka här för att komma till JT-forum.