Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen. Sedan några år tillbaka erbjuder vi även expertgranskning (peer review).

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Fr.o.m. JT 2016-17 nr 1 kommer bidrag som godkänts för publicering i JT att förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2020-21, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:
JT net 2020-21

Uppstallning av häst och jordabalkens hyresregler

Kasuistiska myndighetsföreskrifter som hinder för proportionalitet?

Teliamålet om korruption – vilka lärdomar och slutsatser kan dras?

Finns det ett samband mellan fredspliktsreglerna och principerna om kollektivavtalskonkurrens?

Associationsrättsliga principer och mänskliga rättigheter

Det glömda (eller gömda) partsperspektivet i rätten till ett fysiskt skiljeförfarande – förväntningar, perceptioner och högre (rätts)värdenJT 2020-21 nr 4

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns senaste numret av JT tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Ur innehållet:

Expertgranskade artiklar (peer reviewed)
- Kampen om non-interventionsprincipen – Sverige i FN:s säkerhetsråd 2017–2018 av Per Ahlin
- Något om giltigheten av ipso facto-klausuler i penninglåneavtal – ett sista (?) inlägg i den rättsvetenskapliga debatten jämte några marginalanteckningar om förestående lagstiftning av Oskar Andrews och Carl Brodén

Artiklar
- Skadeståndsansvar enligt unionsrätten av Ulf Bernitz
- Värderingstvister – något om vad som kan göras för att domstolars och skiljenämnders avgöranden ska bli så högkvalitativa som möjligt, del 2 av Olle Flygt
- Ord betyder något – men vad? Lord Hoffman v. Lord Sumption – Några reflexioner kring avtalstolkning i engelsk rätt och rörande tillämpningen av vissa avtalsklausuler av Lars Gorton
- The Scope of Work According to AB 04 av Isak Willborg

Rättsfallskommentarer
- AD 2021 nr 1, Anställd som blir konkurrent – företagshemligheter, upphovsrätt och ersättningsbestämning av Bengt Domeij och David Johansson
- NJA 2020 s. 115, De försvunna korna än en gång – har olika frågor rörts ihop och vilka ”skador” omfattas av domen? av Torgny Håstad
- NJA 2020 s. 485, Lagvalet vid kvittning i konkurs. CeDe:s kvittningsinvändning och EU-domstolens förhandsavgörande av Hans Renman

Skiljedomsrätt
- Finns det ett förbud mot överraskande skiljedomar? Särskilt om skiljedomar som grundats på icke åberopade bevisfakta av Lars Heuman

Dessutom innehåller häftet ett flertal bokrecensioner samt debattartiklar.


JT-forum

Juridisk Tidskrifts debatt- och diskussionsforum är öppet för alla att läsa och för prenumeranter att skriva.

På forumet kan prenumeranter t.ex. kommentera artiklar i tidskriften eller göra fristående inlägg.

Klicka här för att komma till JT-forum.