Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen.

Tidskriften utkommer med fyra nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns därutöver alltid tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90. Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT nr 2 2013-14

Läs senaste numret på internet. Klicka här.

Bland artiklarna märks:

- Passivitet och konkludent handlande – särskilt i samband med hyresavtal av Erika P. Björkdahl
- Förhandlade konkurrensklausuler för anställda av Bengt Domeij
- Vittne, sakkunnig eller upplysningsperson vid förundersökning i brottmålsprocessen av Peter Westberg
- Myndighetsnormering eller när rätt blir orätt av Lena Enqvist och Ruth Mannelqvist
- Om dominerande företags prissättningsstrategier efter Bring CityMail, Post Danmark och TeliaSonera av Andreas P. Reindl, Malin Runnakko, Mattias Schain och Ulf Öberg
- I vilken omfattning kan en part enligt LSF 5 § förlora rätten att åberopa ett skiljeavtal om han handlar i strid mot detta avtal? av Lars Heuman

Dessutom innehåller häftet ett flertal rättsfallsreferat, bokrecensioner samt debattartiklar.


JT-forum

Juridisk Tidskrifts debatt- och diskussionsforum är öppet för alla att läsa och för prenumeranter att skriva.

På forumet kan prenumeranter t.ex. kommentera artiklar i tidskriften eller göra fristående inlägg.

Klicka här för att komma till JT-forum.