Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen. Sedan några år tillbaka erbjuder vi även expertgranskning (peer review).

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Fr.o.m. JT 2016-17 nr 1 kommer bidrag som godkänts för publicering i JT att förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2018-19, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:

Grundkursen i Europarätt och Stockholmsmodellens kritiska förhållningssätt – några tankar om hur man kan nå ända fram
Utredningskravet i förvaltarskapsärenden

JT 2018-19 nr 3

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns senaste numret av JT tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Ur innehållet:

Expertgranskade artiklar (peer reviewed)
- The Green Promise – Contract Law and Sustainable Purpose Bonds av Sara Göthlin
- Behandlas lika fall olika? Social oro som felkälla i bevisvärderingssammanhang av Katrin Lainpelto och Ramil Bisso

Artiklar
- From Libya to Syria – Did the Nato forces in Libya really exceed the mandate given in SC Resolution 1973 (2011)? av Per Ahlin
- Kan kommuner reglera upplåtelseform av bostäder? av Louise Andersson
- Rättsverkningar av underförstådda uppfattningar och närliggande uttryck av Lars Heuman
- Beställares hävning respektive obefogade hävning av entreprenadavtal – särskilt om ansvar för garantifel av Kristoffer Stråth

Rättsfallskommentarer
- NJA 2018 s. 49, Omprövning av skuldsanering – ett ändamålsenligt avgörande av Mikael Mellqvist
- NJA 2018 s. 414, Advokats skadeståndsansvar av Bengt Bolin
- NJA 2018 s. 512 I och II, Exemplariskt om förberedelse till brott? av Dennis Andreev
- NJA 2018 s. 725, Passiv lagring av programvara ur ett upphovsrättsligt perspektiv av Åsa Hellstadius
- NJA 2018 s. 753, Förhållandet mellan fastighetsbildningslagen och regeringsformens egendomsskydd vid tvångsvis marköverföring av Marc Landeman
- Göteborgs TR den 21 juni 2018 (B 8793-16), Konkursförvaltarens undersökningsplikt vid försäljning av egendom till överpris av Hans Andersson

Skiljedomsrätt
- Kan nya EU-domar läggas till grund för förnyad prövning av slutgiltiga internationella skiljedomar? av Allison Östlund och Jonas Hallberg

Dessutom innehåller häftet ett flertal bokrecensioner samt debattartiklar.


JT-forum

Juridisk Tidskrifts debatt- och diskussionsforum är öppet för alla att läsa och för prenumeranter att skriva.

På forumet kan prenumeranter t.ex. kommentera artiklar i tidskriften eller göra fristående inlägg.

Klicka här för att komma till JT-forum.